Optimalizace obalů

optimalizace-obalu-hodnotovy-retezec-potencial-uspor-analyza-THIMM.jpg

V běžných případech stojí obaly spoustu peněz, investujete hodně času a je potřeba použít více materiálu. Pořizovací náklady pokrývají přibližně jednu třetinu všech nákladů na obaly. K tomu připočítejme dvakrát tak vysoké náklady na procesy a logistiku. O výsledku naší optimalizace obalů můžeme říct: Obaly šetří čas, peníze a materiál.

Proč tomu tak je? Sledujme pořizovací náklady obalu: tyto náklady představují cca jednu třetinu celkových nákladů, které připadají na obal. Další dvě třetiny připadají na náklady procesu a logistiky. U dodavatelů obalů se pak často utahuje cenový kohoutek. Na obě další skupiny nákladů to však nemá žádný další účinek. Náklady na obal je nutné posuzovat v rámci celého hodnotového řetězce. Společnost THIMM vychází z jednotného systému, který zahrnuje interní a externí oddělení. V případě obalových materiálů, dodavatelů a výrobců postupujeme neutrálně. Očekává strukturovanou evidenci a zobrazení předpokládaného potenciálu úspor. Samozřejmě Vám nabízíme podporu při propojování s Vašimi stávajícími procesy. Můžete si být jistí, že neříkáme jen prázdné sliby. Jaké faktory by mohly být impulzem pro analýzu obalů ve Vašem podniku?

 • Stoupající náklady na obaly
 • Reklamace od zákazníků
 • Pestrá nabídka obalů
 • Nejasné procesy týkající se obalů
 • Zvýšený objem přepravy
 • Chybějící odborné znalosti obalů
 • Reklamace od zákazníků

Metodika postupu: analýza > objevení > dedukce > realizace

Centrem našich analýz obalů je veškerý nevyužitý potenciál optimalizace procesů a nákladů. Abychom zachytili veškerá rozhraní, postupujeme vždy strukturovaně: interně posuzujeme všechny procesy ve Vašem podniku, které se týkají obalů. Skutečnou situaci zaznamenáváme přímo na místě výroby. Cílem je identifikovat problémy, najít nápady a přístupy a sladit procesy a okolnosti se zkušenostmi a osvědčenými postupy. Kromě toho naši odborníci do místní analýzy zaznamenávají všechny informace o interních procesech a příslušném sortimentu obalů. Vedeme rozhovory s pracovníky oddělení nákupu, správy produktů, výroby, skladu, logistiky, vývoje obalů, odbytu a marketingu. Hovoříme o tzv. Voice of the Business (VOB), tedy o hloubkových pohovorech s interními podnikovými zákazníky. Jednotlivá oddělení kladou důraz na jiný aspekt obalu. Zatímco pracovníci výroby zdůrazňují efektivní průběh na stroji s obalovými materiály, pro pracovníka logistiky je důležité jen to, zda obal optimálně vytíží paletu.

Společnost THIMM zohledňuje vždy celek. Ekonomická kalkulace za účelem snížení komplexity probíhá na základě stávajících informací o obalech. Sem patří například počty spotřebitelů, podmínky nákupu, obalové materiály a výroba. V předběžné analýze data o obalech uložená v systému v případě potřeby doplňujeme. Částečně poskytují informace Vaši dodavatelé obalů přímo. Jindy analyzuje společnost THIMM stávající obaly ve zkušební laboratoři a obaloví inženýři doplňují kmenová data o obalech. To lze provádět přímo v systémech správy zboží nebo pomocí tabulek, technických parametrů a pokynů pro balení.

Postup při analýze obalů

Procesy, data procesů a informace o procesech se strukturovaně zaznamenávají a analyzují spolu s kmenovými daty o obalech a vyhodnocují se náklady na obaly a služby. Naše doporučení k jednání na základě obalové analýzy se týkají jak procesů, tak používaných obalových materiálů (např. vlnité lepenky, hladké lepenky, fólie, dřeva, kovu, plastu, pěny atd.). Vytváříme pro Vás koncepty. V jednotlivých oblastech může dost dobře dojít ke zvýšení nákladů. V celkovém součtu se však náklady na obaly zpravidla výrazně snižují. Na základě výsledků představíme možnosti optimalizace a předáme Vám návrhy konceptů. Vaše přidaná hodnota: od našich odborníků obdržíte doporučení nezávislá na dodavatelích, materiálu a výrobcích. Počítejte se zvýšenou bezpečností výroby a zvýšením flexibility.

Znáte nabídku z perspektivy zákazníka? V našich rozhovorech Voice of the Customer (VoC) analyzujeme Vaše zákazníky a Váš trh. Pracujeme přímo na místě na prodejně, ve velkoobchodě, při dalším zpracování nebo u dalších partnerů v rámci procesního řetězce. Žádná čistá teorie. Přitom zjišťujeme příklady nejlepších postupů, problémy s vašimi výrobky a procesy, stejně jako přímé preference zákazníků, popř. jejich očekávání. Jako nezávislí poradci v oblasti odpadů navrhujeme na základě výsledků přímá opatření k budování vztahů se zákazníky a měření kvality. Získejte enormní konkurenční výhodu.

 • Analýzy obalů pro snížení nákladů a zvýšení efektivity
 • Analýzy nad rámec podniku a interní analýzy
 • Strukturovaná doporučení pro úsporu nákladů na obaly, procesy a logistiku

Koncepce a implementace

Optimalizace procesů a dosažení úspor

Zaznamenaná doporučení z analýzy obalů určují další postup. Samozřejmě rozhodujete o tom, jaká optimalizace bude uplatněna jako první. Odborníci ze společnosti THIMM Vám připraví projektový plán. V něm jsou uvedeny dílčí cíle, oblasti odpovědnosti a časové harmonogramy. Ve fázi návrhu a implementace máme nápady založené na více než 20letých zkušenostech:

Snížení nabídky a pročištění sortimentu

Máte ve své nabídce rozsáhlý sortiment obalů a dodavatelů? Následkem jsou nízká množství objednávek, vysoké pořizovací náklady, nepatrná míra automatizace, vysoké skladové zásoby a z toho plynoucí více méně pravidelné likvidace výrobků na skladu. Velká nabídka obalů, která má historický původ, vede většinou k nepřehlednému nárůstu. Nadměrný sortiment obalů často odráží také širokou paletu výrobků. Redukovat však pouze z hlediska kvality by bylo také příliš krátkozraké. Cílem zúžení nabídky je omezení historicky vybudované palety obalů. Většinou se totiž obaly vyvíjí izolovaně pro jednotlivé výrobky. Všechny tyto faktory pak omezují štíhlé, nákladově optimální obalové procesy. THIMM vypracuje koncepci optimalizace kompletního sortimentu obalů. Definujeme například optimální rozměr obalů (cluster) Vašich výrobků a vyhodnocujeme vliv na skladové zásoby, náklady na materiál a náklady procesu. Tyto clustery jsou základem budoucích standardů pro obaly.

 • Zúžení široké nabídky obalů
 • Nižší spotřeba obalových látek
 • Lepší nákupní podmínky

Stupeň využití objemu

Stupeň využití objemu je důležitým základním kamenem pro efektivitu a trvalou udržitelnost logistických procesů. V následujících negativních příkladech vykazují obaly nízký stupeň využití objemu (20-80 %). „Vzduch“ v primárním obalu působí negativně na další obaly a přepravní prostředky. Vznikají vyšší náklady na materiál při nákupu a paralelně pak stoupají náklady na logistiku. Zde se uplatňuje také hledisko trvalé udržitelnosti. Optimalizovaný stupeň využití objemu má za následek:

 • výrazné úspory materiálu a nižší náklady na obal
 • značné snížení skladovacích ploch
 • výrazné úspory nákladů v logistice efektivním využíváním přepravních prostředků (interních a externích)

Optimalizace palet

Optimalizovaný stupeň využití objemu je pouze seřizovací šroub pro regulaci nákladů v obalovém dodavatelském řetězci. Jednotné standardy obalů zaměřené na modulární opatření palet vedou nejen ke snížení nákladů na manipulaci, ale také k optimálnímu využití jednotek nákladu a ploch regálu / palet.

Vyhodnocení logistického procesu by mělo začít již při vývoji primárního obalu: modulární obal výrobku maximálně snižuje náklady na skladování a přepravu v dalším procesu. Pomocí nejmodernějších softwarových a analytických databank společnost THIMM připraví propočet celého logistického procesu a vytvoří návrhy obalu a palet výrobků. To vede ke snížení skladovacích a logistických nákladů.

 • Lepší logistické služby
 • Optimální vytíženost palet Vašimi výrobky
 • Snížení manipulace s obaly

Strategie a branding obalů

Obaly by měly v rámci podniku mít zásadní význam, protože již od výroby, přes skladování, přepravu, odbyt až po zakoupení koncovým zákazníkem zajišťují ochranu a prezentaci vlastního výrobku. Jaké obaly, pro jaký výrobek, s jakým účelem a pro jakou skupinu zákazníků jsou potřeba? Tyto otázky je potřeba vyjasnit již v přípravné fázi při stanovování strategie obalů a vytvořit návod pro dodavatele a pracovníky.
Pokud není strategie stanovena, odráží se to velmi často ve vzhledu obalů. Často není možné rozpoznat identitu společnosti a přerušuje se jednotná marketingová prezentace: následkem jsou velmi rozdílné způsoby prezentace v rámci stejné skupiny výrobků, potisky v odlišné kvalitě, resp. rozdílné typy obalů. Stanovení priorit v oblasti hodnot, jednotnosti, účinku a image má v tomto případě smysl.

 • Přímé propojení designu a výroby
 • Strategie nezávislé na dodavatelích
 • Využijte naše technické know-how pro svoji propagaci
Načíst...